English version
Wersja polska

16.05.2014 (piątek)
godz. 9:00-14:30
warsztat zamknięty - brak możliwości zapisów


Zakres tematyczny spotkania:
1) Poznanie podstawowych narzędzi badania zasobów lokalnych i potrzeb społecznych;
2) Poznanie modelu planowania oferty instytucji kultury opartego na kapitale społecznym;
3) Poznanie zasad partycypacyjnego zarządzania instytucją kultury;
4) Poznanie ogólnych zasad rządzących procesem grupowym.

słowa kluczowe: partycypacja, dom kultury, kultura, aktywność społeczna, polityka lokalna, polityka społeczna, polityka kulturalna, badanie potrzeb społeczności lokalnych, diagnoza, strategia domu kultury, partnerstwa, sieci, kapitał społeczny, Dom Kultury+
Nowe umiejętności: - podniesienie kompetencji w zakresie partycypacji społecznej,
- nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej,
- nauka partycypacyjnego budowania programu działania domu kultury.

grupa docelowa: instytucje kultury / domy kultury / urzędnicy miejscy / animatorzy i managerowie kultury

_prowadzący

Fundacja Wspierania Aktywności i Rozwoju Lokalnego „ANKRA”
_Tomasz Ignalski
_Alicja Hałoń

Wykształcenie wyższe magisterskie – magister sztuki, studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Kulturą. Doradztwo dla instytucji kultury, organizacji pozarządowych dotyczące metod twórczego projektowania przedsięwzięć kulturalno–społecznych (oraz pozyskiwania środków finansowych na ich realizację), budowania sieci współpracy. Wsparcie w tworzeniu partnerstw społeczno–kulturalnych w środowiskach lokalnych. Doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w instytucjach artystycznych i kulturalnych, szkolnictwie artystycznym i organizacjach pozarządowych. Doświadczenia z przeprowadzonej diagnozy („mapa zasobów i potrzeb”), mentoring dla instytucji kultury przeprowadzających diagnozy oraz ewaluacja działań. Opiekunka regionalna w Programie Rozwoju Bibliotek (I i II runda), animatorka partnerstw w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Opiekunka procesu edukacyjnego w projekcie „Partnerstwo dla Częstochowy”.
Animatorka regionalna województwa śląskiego w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” ( 2010 – 2013). Doradztwo i wsparcie animatorów sołectw w Programie „Eden” (2011-2013) realizowanego przez ośrodek kultury w Mykanowie dotyczący budowania sieci współpracy i aktywności mieszkańców ,organizacji i instytucji gminnych. Inicjatorka powstania sieci animatorów kultury województwa śląskiego ( od 2013 r. działająca przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Katowicach). Inicjatorka i koordynatorka projektu „Przestrzenie kultury” (2007-2008) -projekt oparty na transferze wiedzy i budowaniu platformy współpracy pomiędzy instytucjami, NGO, środowisku naukowym działającym na rzecz/w sferze kultury.

organizator: Narodowe Centrum Kultury


Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel.: +48 42 646 88 65
fax: +48 42 207 35 79
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc