English version
Wersja polskaProgram "UWAGA Człowiek! Napięcia miasta" to całoroczny cykl warsztatów, spotkań, prezentacji, spektakli, performensów i różnorodnych działań edukacyjno-artystycznych, z bardzo silnym kontekstem społecznym. W centrum zainteresowań znajduje się Człowiek i jego sposób funkcjonowania w skomplikowanym Systemie jakim jest Miasto.


Program realizowany przez Fabrykę Sztuki jest kontynuacją i rozwinięciem doświadczeń wynikających z największego projektu artystyczno-społecznego Teatru CHOREA - „Oratorium Dance Project” (Łódź, 2011-2012 r.)

Celem programu jest szukanie oraz odkrywanie talentów ludzkich i kreatywnych potencjałów ukrytych w wykluczonych obszarach naszego miasta. Chcemy aktywizować pod względem działań artystycznych te grupy społeczne miasta, do których tego typu działalność (warsztatowa, teatralna, performerska, muzyczna, animacyjna) zazwyczaj nie dociera. Wkraczamy z działaniami artystycznymi w tzw. "przestrzenie wykluczone", społecznie i artystycznie "ukryte/nieodkryte", odcięte od głównego nurtu życia miasta, niewygodne, niebezpieczne. Chcemy te miejsca odczarować i dać im możliwość mówienia o sobie. Chcemy odsłonić ich realny wizerunek, daleki od stereotypowych ocen.

Mamy zamiar wejść w obszary uznawane za najtrudniejsze społecznie, wyznaczone przez: bezdomność, brak rodziny, samotność, defaworyzację, starość, brzydotę, zaniedbanie, niebezpieczeństwo, wychodzenie poza granice prawa. Nasz projekt jest próbą przewartościowania tych zjawisk. Artyści i animatorzy swoimi działaniami wnikną w tkankę miejską z jej urokami i przekleństwami, mobilizując uczestników działań do kreacji i wspólnych aktów tworzenia.

W wydarzeniach wezmą udział m.in. mieszkańcy łódzkich domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków dla bezdomnych, mieszkańcy ulicy Abramowskiego.

W ramach wydarzeń towarzyszących odbędzie się również prezentacja spektaklu „Sen nocy letniej” w wykonaniu więźniów z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, międzynarodowego spektaklu „Displaced Women” z Berlina, zbiorowej instalacji multimedialnej „Dom / awatar / translokacja”, oraz performensu „Prakrzyk” wykonanaego w przestrzeni miejskiej.

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU "UWAGA CZŁOWIEK! NAPIĘCIA MIASTA"


1. „Dom / awatar / translokacja” - cykl warsztatów zakończony wystawą multimedialną (luty-marzec 2013)

Punktem wyjścia dla warsztatów będzie instalacja Pawła Korbusa „ciało - dom - energia - materia - śmierć” - drewniany domek ogrodowy, miejsce śmierci bezdomnego. Nawiązując do tej pracy uczestnicy pracować będą nad zagadnieniem „domu”, „wyobrażenia domu”, „awataru domu” w kontekście osobistym i społecznym, co szerzej można opisać posługując się hasłami:

Dom emocjonalny / ciało – dom / dom - zmysły
Dom - pamięć - swoboda - trauma
Dom - miejsce / dom - tęsknota za miejscem
Dom - spotkanie / dom - odosobnienie
Dom przenośny / translokacja / nomadyzm
Dom - tymczasowość - zawieszenie - chwilowość
Ciało - dom - energia - materia - śmierć

W odpowiedzi na temat „Dom / awatar / translokacja” każdy z uczestników warsztatu będzie miał okazję do stworzenia własnej wypowiedzi artystycznej, według zasady i w formie najbardziej mu odpowiadającej. Warsztat obejmuje prace grupowe i indywidualne konsultacje laboratoryjne. Całość zakończy się przygotowaniem wspólnej multimedialnej wystawy i cyklu performensów autorstwa uczestników, połączonych z finisażem wystawy Pawła Korbusa „Dom/Awatar/Translokacja”.

2. "BRZYDAL" - cykl warsztatów tanecznych i teatralnych z młodzieżą, zakończonych przygotowaniem spektaklu (marzec-październik 2013)

Projekt zakłada cykl warsztatów (kontynuacji spotkań prowadzonych w 2011 i 2012 roku w ramach „Oratorium Dance Project”), opartych na technikach tańca współczesnego, pracy z ciałem oraz głosem. Ciało będzie głównym nośnikiem informacji dopełnionym słowem i śpiewem. Warsztaty zakończą się prezentacją wspólnie przygotowanego spektaklu.
Spektakl będzie poruszał problem brzydoty. Pojęcie brzydoty (dość często kojarzone z postindustralnym charakterem Łodzi) zostało wyodrębnione w XIX wieku jako oddzielna kategoria estetyczna, wykorzystywana szeroko jako “estetyczne plus”, a więc specyficzna odmiana pozytywnej wartości, a może nawet piękna. Spektakl „Brzydal – czyli o odkrywaniu piękna w brzydocie” będzie próbą pokazania, że wartości brzydoty i piękna zostały poważnie zredefiniowane przez współczesną rzeczywistość, często wręcz zamienione. To co było piękne stało się brzydotą, a to co było brzydkie - czym jest? Poszukamy odpowiedzi na pytania: Kto wyznacza współczesne kanony piękna? Kto jest brzydki, a kto jest piękny? Jakimi kategoriami się kierujemy przy określaniu granic tych pojęć? Jakie skutki wynikają z określania granic „piękne/brzydkie”?

3. "ABRAMKA Fest" - projekt angażujący społeczność lokalną ulicy Abramowskiego, cykl warsztatów i ulicznych inicjatyw zakończonych festiwalem Ulicy Abramowskiego. (maj-czerwiec 2013)

"ABRAMKA Fest" to szereg warsztatów, spotkań i działań prowadzonych z mieszkańcami tytułowej Abramki. To wspólne działania teatralne w nieteatralnej przestrzeni jednej z najbardziej zdegradowanych i biednych ulic Łodzi, znajdującej się nieopodal Fabryki Sztuki. Ulica Abramowskiego jest jedną z najciekawszych ulic Łodzi i zarazem jedną z najbardziej zaniedbanych. Wraz z mieszkańcami postaramy się lepiej poznać historię miasta i ulicy oraz spróbujemy odkryć i skonfrontować się z własnymi korzeniami, osobistymi i rodzinnymi doświadczeniami. Poznając talenty i ambicje sąsiadów chcemy ożywić i uaktywnić to miejsce.

W ramach „ABRAMKA Fest” zostaną przeprowadzone wraz z mieszkańcami warsztaty rękodzieła, projektowania instrumentów, warsztaty fotograficzne, filmowe, muzyczne, warsztaty literackie (wspólne opracowanie gazety wydawnictwa ulicy Abramowskiego), warsztaty teatralne, ruchowo-akrobatyczne oraz warsztaty parcour. Podczas czerwcowego finału „ABRAMKA Fest” uczestnicy projektu zaprezentują efekty dwumiesięcznej pracy warsztatowej oraz zrealizowane zostaną performensy z udziałem mieszkańców. Impreza będzie miała formę artystycznego festynu.

4. "LULABAJKI" - projekt artystyczno-edukacyjny z udziałem Wielkiego Chóru Młodej CHOREI oraz dzieci z domów dziecka, cykl warsztatów zakończonych multimedialnym koncertem (wrzesień-grudzień 2013)

"LULABAJKI" to projekt, którego celem jest przeprowadzenie jesienią 2013 roku cyklu warsztatów muzycznych i plastycznych dla dzieci, zakończonych koncertem finałowym z udziałem profesjonalnych muzyków jazzowych. Projekt składa się z dwóch zasadniczych części: cyklu otwartych warsztatów w 10 placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach dziecka oraz przygotowania finałowego koncertu z wyłonioną grupą dziecięcych uczestników, muzykami jazzowymi oraz młodzieżą z Wielkiego Chóru Młodej CHOREI.
Podczas koncertu zaprezentowany zostanie repertuar inspirowany kołysankami i bajkami dla dzieci. Utwory opracowane będą w nowoczesnych aranżacjach jazzowych i polifonicznych, autorstwa kompozytora Tomasza Krzyżanowskiego. Stronę wokalną wzbogaci akompaniament profesjonalnych muzyków jazzowych (Piotr Odorowicz - altówka, Jakub Pałys - fortepian, Hubert Zemler - perkusja, Wojtek Traczyk – kontrabas). Koncert wzbogacony będzie przestrzennymi wizualizacjami przygotowanymi wraz z dziećmi przez duet ElektroMoon Vision.

5. "WSZĘDODOMNI" - projekt angażujący mieszkańców ośrodków dla bezdomnych, cykl warsztatów oraz pokazy pracy (marzec-październik 2013)

W ramach tego projektu animatorzy i artyści postarają się wniknąć w trudną przestrzeń ośrodków dla bezdomnych w Łodzi. Celem będzie rozpoznanie ich sytuacji życiowej oraz próba aktywizacji, motywacji i pomocy, poprzez spotkania, rozmowy oraz prowadzenie warsztatów artystycznych i teatralnych.
Podczas warsztatów wspólnie odkryjemy i spróbujemy przepracować osobiste historie i wspomnienia mieszkańców ośrodka z czasów normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Kolejne etapy wspólnej pracy będą możliwością twórczego wykorzystania swoich, często trudnych doświadczeń, odkrycia w nich pozytywów, wartości i siły. W trakcie realizacji projektu będzie można się przekonać, że wiele osób posiada uzdolnienia artystyczne, które często pozostają nieodkryte. Dzięki cyklicznym zajęciom będziemy motywować uczestników do regularnej pracy twórczej. Projekt realizowany będzie w ośrodku męskim w Łodzi. Tygodniowe sesje warsztatowe zakończone będą pokazami pracy. W ramach projektu odbędą się: warsztaty teatralne oraz opowiadania historii, warsztaty graficzne i plastyczne.

6. „PAMIĘĆ CIAŁA / PAMIĘĆ MIEJSCA / PAMIĘĆ PUSTKI" - projekt kierowany do seniorów powyżej 60 roku życia, warsztaty i performance (wrzesień-grudzień 2013)

Trzymiesięczne warsztaty teatralno-performatywne skierowane będą do osób starszych, powyżej 60 roku życia. Głównym celem działań warsztatowych będzie przywołanie pamięci indywidualnej i zbiorowej oraz przepracowanie jej w działanie twórcze. Inspirację będziemy czerpać ze starych fotografii, przedmiotów, kartek na żywność czy dawnych listów. Bazując na indywidualnym doświadczeniu życiowym, przeżyciach z czasów powojennej Polski, komunizmu i ery postkomunistycznej. Przeprowadzimy szereg rozmów, które będą stanowiły bazę do wspólnych działań performatywnych. Odbędziemy spacer po zakurzonych zakamarkach pamięci. Ukochana piosenka, wiersz, zapiski z pamiętnika będą bazą do stworzenia świadectwa świata minionego. Jednocześnie poszukamy historii zapisanych w ciele. Będziemy odkrywać pamięć i transformować ją w akt twórczy.
Podczas warsztatów będziemy korzystać z nowoczesnych mediów: video, projekcji, internetu, które nie są kojarzone ze starszymi osobami. Na zakończenie warsztatów wspólnie przygotujemy pokaz pracy, który będzie miał performatywno - multimedialny charakter.

Program „UWAGA Człowiek! Napięcia miasta” Fabryki Sztuki realizowany jest w partnerstwie z Teatrem CHOREA, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzi.


Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel.: +48 42 646 88 65
fax: +48 42 207 35 79
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc